Quận Bình Tân đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng – an ninh

Nằm án ngữ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều khu công nghiệp lớn, có quốc lộ 1 chạy qua theo hướng Bắc – Nam nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên quận Bình Tân có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng – an ninh. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quận Bình Tân được thành lập ngày 05-11-2003, theo Quyết định số 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở tách 3 xã (Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tân Tạo) và thị trấn An Lạc của huyện Bình Chánh. Sau khi thành lập, Quận được cơ cấu lại thành 10 phường, với tổng diện tích 5.188,67 ha; dân số 254.635 người, chủ yếu là người Kinh (91,27%), người Hoa (8,35%), còn lại là các dân tộc khác. Sau gần 10 năm thành lập, quận Bình Tân đã có bước phát triển quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh (QP-AN). Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 24%; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 35,35%, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,52%, thu ngân sách tăng 13,8% (năm thứ 5 liên tục đạt trên 1.000 tỷ đồng); quản lý và phát triển đô thị đạt kết quả tích cực; văn hoá – xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện… Những kết quả đó là cơ sở để Quận thực hiện kết hợp phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) với tăng cường QP-AN.

Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận (khóa X) về nhiệm vụ phát triển KT-XH, năm 2013 đã đề ra chủ trương: “Tiếp tục phát huy lợi thế địa – kinh tế của Quận, nhất là tiềm năng về đất đai, dân số và các lợi thế khác để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; đặc biệt là đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ; bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 27%. Tập trung thu hút đầu tư, nhất là trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo QP-AN và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”. Theo đó, Quận đang tập trung huy động mọi nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, từng bước chuyển đổi nền kinh tế từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu, mang tính bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá của Thành phố và 36 chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ về tập trung một số giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 13-NQ/CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện tại, Quận đang tập trung thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 – 2015, theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp đô thị. Trong đó, tập trung khai thác tốt hơn nữa lợi thế vị trí cửa ngõ Tây Nam của Thành phố; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trên các tuyến đường trọng điểm, các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án và khu dân cư; phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Cùng với đó, Quận chú trọng gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường; tập trung phát triển các ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm; thực hiện một số chương trình hỗ trợ Hội doanh nghiệp Quận trên lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác liên quan đến phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp đến các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước; công bố, công khai quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (kể cả quy hoạch ngành, lĩnh vực chủ yếu) để tạo điều kiện thu hút đầu tư. Tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu vực đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường “xanh – sạch”.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Quận đang tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tăng thêm nguồn đầu ra, góp phần nâng cao chất lượng ở các bậc học; vận động đưa 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể dục – thể thao, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, dân số; khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết nhu cầu việc làm cho người trong độ tuổi lao động; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, vốn vay cho học sinh – sinh viên và các chính sách an sinh xã hội khác theo kế hoạch đề ra.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Quận ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Quận luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của Quận, bảo đảm mỗi bước phát triển về kinh tế là một bước tăng cường QP-AN. Thông tri về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 của Quận ủy xác định rõ: kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với QP-AN, nhiệm vụ QP-AN với KT-XH, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Quận Bình Tân đang đẩy mạnh tiến trình CNH,HĐH theo hướng thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, nên việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN càng có ý nghĩa quan trọng. Hiện tại, Quận đang tiếp tục triển khai công tác lập dự án đầu tư, hoàn chỉnh thiết kế hạ tầng kỹ thuật cơ bản, hoàn thành một số công trình xây dựng chính theo phân khu chức năng đã được duyệt. Đồng thời, xúc tiến quy hoạch chi tiết 1/2000 trên sa bàn; triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Trong tổ chức thực hiện, Quận chỉ đạo các cấp, các ngành gắn kết chặt chẽ KT-XH với QP-AN theo kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ Quận. Các dự án đầu tư xây dựng kinh tế đều được thẩm định về mặt QP-AN, nhất là các dự án đầu tư có liên quan đến nước ngoài. Quận ủy, UBND Quận khi xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư đều nghiên cứu kỹ và lắng nghe ý kiến tham mưu của các cơ quan chức năng trước khi xét duyệt, bảo đảm cho sự phát triển KT-XH của Quận luôn được gắn kết chặt chẽ với QP-AN. Các dự án đã triển khai thực hiện, như: các khu công nghiệp Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Bình mở rộng và Tập đoàn Pouyeng, các công trình giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống đường, cấp thoát nước, trường, trạm y tế, bệnh viện, nâng cấp trường dạy nghề… đều gắn với nhiệm vụ bảo đảm QP-AN, có thể chuyển từ hoạt động thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng theo yêu cầu đặt ra. Các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn sản xuất theo kế hoạch phát triển kinh tế và cũng chính là cơ sở tiềm lực quốc phòng, là lực lượng, phương tiện dự bị động viên, khi có tình huống chiến tranh sẽ trở thành lực lượng hậu cần – kỹ thuật phục vụ chiến đấu. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp tích cực triển khai phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của mình, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy nhanh và bền vững phát triển KT-XH của địa phương. Bên cạnh đó, UBND Quận còn chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an Quận và các phường tham mưu giúp các cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp, cơ quan trên địa bàn xây dựng, phát triển lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đồng thời, phối hợp tác chiến, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp KT-XH với QP-AN, Quận đặc biệt coi trọng nâng cao kiến thức về QP-AN, trước hết là trong cấp ủy, chính quyền, nhằm tạo ra sự thống nhất cao từ cấp quận đến cơ sở về nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương và nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Quận Bình Tân là địa bàn nhạy cảm, chịu sự tác động, ảnh hưởng về nhiều mặt, dễ nảy sinh tư tưởng lệch lạc, mất cảnh giác. Vì vậy, Quận luôn quan tâm giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, làm cho mọi người thấy rõ, nếu chỉ chú trọng xây dựng kinh tế mà coi nhẹ nhiệm vụ xây dựng, tăng cường quốc phòng, thiếu chủ động và không kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN để sẵn sàng chuyển từ thời bình sang thời chiến, thì sẽ rất lúng túng và bị động khi xuất hiện các tình huống chiến tranh. Thực tế thời gian qua ở Quận càng khẳng định, trong môi trường ổn định chính trị, QP-AN được giữ vững thì mới có điều kiện phát triển mạnh về KT-XH, làm cơ sở vững chắc, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, CNH,HĐH.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới”, Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục QP-AN, Quận đã tổ chức luân phiên cho những cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp hoàn thành các chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định. Hằng năm, Quận ủy, UBND Quận ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, công văn… để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Năm 2012, Quận cử 11 cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 122 cán bộ là chủ tịch (phó chủ tịch) Hội đồng quản trị các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; 345 cán bộ, công nhân, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp; 125 cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an, Quân sự các phường, 117 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; 242 đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ; 133 cán bộ thuộc đối tượng 4 và 139 đồng chí thuộc đối tượng 5 trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch do Bộ Tư lệnh Thành phố giao. Ngoài ra, Quận còn phổ cập giáo dục QP-AN cho hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên; tích cực tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế. Nhờ đó, Quận đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị có kiến thức QP-AN vững chắc, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN sâu rộng trong quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, nhận thức, làm cơ sở để đẩy mạnh kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Quận, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 với mục tiêu xây dựng quận Bình Tân giàu về kinh tế, vững mạnh về QP-AN, phát triển về văn hóa, xã hội.

HUỲNH VĂN CHÍNH

Chủ tịch UBND Quận